Gminny Program Opieki Nad Zabytkami MW Projekt


Idź do treści

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI

PROGRAMYGminny Program Opieki Nad Zabytkami jest dokumentem prawa miejscowego.


Gminny Program Opieki nad Zabytkami to dokument sporządzany na okres 4-letni, który ma na celu: włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków (w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego) łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej, zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. Ponadto programy te mają na celu podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami, określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków, podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.


Gminny Program Opieki Nad Zabytkami tworzony przez MW Projekt zawiera m.in.:

• Rys historyczny i charakterystykę gminy
• Podstawy prawne i merytoryczne opracowania
• Analizę stanu istniejącego dziedzictwa kulturowego w gminie
• Sporządzanie analizy SWOT
• Wyodrębnienie celów, priorytetów oraz zadań gminy w zakresie ochrony zabytków
• Wskazanie źródeł finansowania wyżej wymienionych działań
• Nawiązanie do podobnych dokumentów na poziomie gminnym, powiatowym lub wojewódzkim
• Estetyczna szata graficzna w postaci rycin, tabel i fotografii
• Gminna Ewidencja Zabytków jako załącznik
Powrót do treści|Wróć do menu głównego