Powiatowy Program Opieki Nad Zabytkami MW Projekt


Idź do treści

Menu główne:


POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI

PROGRAMYPowiatowy program opieki nad zabytkami to dokument opracowywany na mocy zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm). Ustawa wprowadza obowiązek sporządzania programów opieki nad zabytkami, zarówno na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, jak i gminnym. Według art.87 ust. 1, Zarząd Powiatu sporządza na okres 4 lat powiatowy program opieki nad zabytkami, który po uprzednim uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków przyjmuje mocą uchwały Rada Powiatu. Program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym, a z jego realizacji Zarząd Powiatu sporządza co dwa lata sprawozdanie, które następnie przedstawia Radzie Powiatu. 

 


Powrót do treści|Wróć do menu głównego