Gminny Program Opieki Nad Zabytkami MW Projekt


Idź do treści

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI

PROGRAMYGminny Program Opieki nad Zabytkami to dokument sporządzany na okres 4-letni, który ma na celu: włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków (w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego) łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej, zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. Ponadto programy te mają na celu podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami, określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków, podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.Gminny Program Opieki Nad Zabytkami tworzony przez MW Projekt zawiera m.in.:

• Rys historyczny i charakterystykę gminy
• Podstawy prawne i merytoryczne opracowania
• Analizę stanu istniejącego dziedzictwa kulturowego w gminie
• Sporządzanie analizy SWOT
• Wyodrębnienie celów, priorytetów oraz zadań gminy w zakresie ochrony zabytków
• Wskazanie źródeł finansowania wyżej wymienionych działań
• Nawiązanie do podobnych dokumentów na poziomie gminnym, powiatowym lub wojewódzkim
• Estetyczna szata graficzna w postaci rycin, tabel i fotografii
• Gminna Ewidencja Zabytków jako załącznik
Powrót do treści|Wróć do menu głównego